2019.03.31 දින පවත්වන ලද තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද දෙවන ප්‍රමුඛතා ලේඛනය (ප්‍රාථමික විෂය සඳහා)

Feb 20, 2020

මෙම නාම ලේඛනය ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අකාරදි පිළිවෙලට සකස් කොට නිකුත් කර ඇත.

01. Kegalle District (අකුරු මත click කරන්න)

02. Rathnapura District (අකුරු මත click කරන්න)