ර/කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම්.

Jan 25, 2019

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව    

 ර/කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් සබරගමුව පළාතේ දැනට සේවයේ නියුතු,  2019.01.23 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු  ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පන්තියේ  නිලධාරීන්ගෙන්  අයදුම්පත්‍ර කැඳවනු ලැබේ. මෙම තනතුරු සඳහා 1 වන පන්තියේ  නිලධාරීන්ගෙන්  අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කර නොමැති වුවහොත් පමණක් ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 2 වන හා 3 වන පන්තියේ  නිලධාරීන්ද  සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර පත්වීම් ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බැවින්,  2 වන හා 3 වන පන්තියේ  නිලධාරීන්ටද  මේ සඳහා අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කල හැකිය.

02.අයදුම්කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත තොරතුරු සහිතව නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර දැනට සේවය කරන අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිතව 2019.02.25 දිනට පෙර ලේකම්, අධ්‍යාපන , තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය , සබරගමුව පළාත් සභාව , නවනගරය , රත්නපුර යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත්‍ර බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරෙහි , ඉල්ලුම් කරන  විද්‍යාලයේ නම සහ  තනතුර සදහන් කල යුතුය.

03.අයදුම්පත්‍ර ලැබීමෙන් පසුව පැවැත්වෙන විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ලකුණු ලබාදීමෙන් අනතුරුව සුදුසු අය තෝරා පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ලකුණු ලබා දීම පිළිබඳ විස්තර (අකුරු මත ක්ලික් කරන්න) .

04.අයදුම්පත්‍රය (අකුරු මත ක්ලික් කරන්න) 

ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සඳහා 2019/01/25 දින ඩේලි නිව්ස් පුවත්පතබලන්න.

දෙමළ පරිවර්තනය සඳහා (අකුරු මත ක්ලික් කරන්න)(2019/01/25 දින තිනකරන් පුවත්පත)බලන්න.