පර්යේෂණ ප්‍රදාන 2019

Jan 2, 2019

    සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය

අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික පර්යේෂණ ඒකකය මෙනේරිපිටිය

පර්යේෂණ ප්‍රදාන

අධ්‍යාපන සංස්කෘතික හා පුරාවිද්‍යාත්මක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ කාලීන ගැටළු සඳහා පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනය මගින් විසදුම් යෝජනා කිරීමේ අරමුණ පෙර දැරිව සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික පර්යේෂණ ඒකකය මගින් 2019 වර්ෂය සඳහා පර්යේෂණ ප්‍රදාන පිරිනැමීමට සැලසුම් කර ඇත.

පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ක්ෂේත්‍ර

 1. පාසැල් යායුතු වයසේ දරුවන් පාසැල් හැර යෑම.
 2. පාසල් වයසේ දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වීම.
 3. පාසල් සිසුන් අතර බෝ නොවන රෝග ව්‍යාප්තිය.
 4. 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය.
 5. ගම්බද පාසල් වැසී යෑම.
 6. ජනප්‍රිය පාසල් / නාගරික පාසල් සඳහා ඇති අධි ඉල්ලුම.
 7. විවිධ කාර්යයන් සඳහා පාසල් වල මුදල් එකතු කිරීම.
 8. නව යොවුන්වියේ ගැටළු කළමණාකරනය.
 9. පාසල් අතර සම්පත් බෙදී යාමේ විෂමතාවය.
 10. ගණිත හා ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය සඳහා සිසුන් යොමු වීමේ අඩු ප්‍රවනතාවය.
 11. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්
 12. ව්‍යවසායකත්වය, ස්වයංරැකියා සඳහා පෙළඹවීම.
 13. ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
 14. සබරගමු ජන කතා හා ජනශ්‍රැති අධ්‍යයනය.
 15. සබරගමු පාරම්පරික ශිල්පීය ක්‍රම හා උරුමය පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
 16. පාසල් දරුවන් ක්‍රීඩාවෙන් ඈත් වීම.
 17. පාසල් දරුවන් ප්‍රචන්ඩත්වයට යොමු වීම.
 18. පාසල් දරුවන් පොතපත කීයෙවීමෙන් දුරස් වීම.
 19. වීදි දරුවන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
 20. සබරගමුවේ ගංවතුර හා නාය යැම්.
 21. සබරගමුවේ පතල් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ගැටළු.
 22. වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා දරුවන් යොමු කිරීම.
 23. පාසල් දරුවන් අපයෝජනයට ලක් වීම.
 24. පාසල් දරුවන් අතර පවතින ආතතිය
 25. අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ නිලධාරීන්ට සිදුවන පීඩා

උක්ත මාතෘකා තේමා  යටතේ පර්යේෂණ කිරීම සඳහා සබරගමුව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි හෝ සබරගමුව පළාතේ රාජකාරී කරනු ලබන ගුරුවරු, විදුහලපතිවරු ගුරුඋපද්ශකවරු අධ්‍යාපන නිලධාරීන්, රජයේ නිලධාරීන් හා සබරගමු පළාතේ පාසල්වල ඉගනුම ලබන උසස් පෙළ පන්තිවල පාසල් සිසුන් සදහා ආරාධනා කරනු ලැබේ.

අයදුම් පත්‍රය (අකුරු මත ක්ලික් කරන්න)

අයදුම්පත්‍ර භාරගන්නා අවසන් දිනය :-    2019.02.15

අයදුම්පත් යොමුකල යුතු ලිපිනය :-
ලේකම්,
අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය,
සබරගමු පළාත් සභාව,
නවනගරය,
රත්නපුර.

අයදුම්පත යොමුකරනු ලබන ලියුම් කවරයේ  වම්පස ඉහල “  පර්යේෂණ ප්‍රදාන – 2019        යනුවෙන් සදහන් කළ යුතුයි

පර්යේෂණ පත්‍රිකා භාර දියයුතු අවසන් දිනය :-   2019.10.31

වැඩිවිස්තර :-

ප්‍රවීන ජනශ්‍රැති පර්යේෂක

– ගුණසේකර ගුණසෝම මයා – 071-8152453

– අනිල්  මයා (සංවර්ධන නිලධාරි) :- 071-8241242

ලේකම්,
අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය,
සබරගමු පළාත් සභාව,
නවනගරය,
රත්නපුර.