උපාධිධාරීන්ට හා ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – 2020

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික...

බලංගොඩ, මැදබැද්ද කාවන්තිස්ස මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික...

සබරගමුව පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපාධිධාරීන් හා ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණය – 2020

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික...