úfYaI
දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැනට පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුරු සඳහා සබරගමු පළාතේ දැනට සේවය නියුතු 2022.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1 වන පංතියේ නිලධාරීන්ගෙන් දැන්වීමෙහි සඳහන් කොන්දේසි යටතේ අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
Generic placeholder image
.re álsß fldínElvqj ue;s;=ud

inr.uqj m<d;a wdKavqldrjr


Generic placeholder image
iqks,a ch,;a uy;d

m%Odk f,alï


Generic placeholder image
iqcdks wd¾'úfÊ;=x. uy;añh

wOHdmk wud;HxY f,alï


ksfõok 2022-08-26 - සබරගමුව පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන,තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය (GEMP) යටතේ කර්මාන්ත 09 ක් ඉටුකිරීම සදහා මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ ටෙන්ඩර් දැන්වීම පහතින් බාගත කර ගන්න.

Èkfmd;

wOHdmk" f;dr;=re ;dlaIK iy ixialD;sl lghq;= mqj;a


ixj¾Ok mqj;a
rxckS chfldä

m%Odk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

álsß fldínelvqj

.re wdKavqldr

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

rxckS chfldä

m%Odk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

relauŒ wdßhr;ak

wOHdmk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

Tn fjkqfjka fiajh lsÍu wmf.a j.lSuhs' ta i|yd wms lemù isákafkuq

Daily Visitors
2666

Monthly Visitors
39428

Yearly Visitors
1117866

This Year Count Started from 30th March

wmf.a oelau

To reach excellence in global society through competent citizens who share the Sri Lankan identity

wmf.a fufyjr

Afford fair and equitable education opportunities for the children of the province along with the knowledge of the information technology, lending the physical and human resources equally and guide to protect, nourish and respect the cultural heritage.