úfYaI
සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සියලුම නවක පත්වීම්ලාභී අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරී හා ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරී පත්වීම්ලාභීන් සදහා 2022.05.05 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන නොවැලැක්විය හේතුවත් මත අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත.
Generic placeholder image
.re álsß fldínElvqj ue;s;=ud

inr.uqj m<d;a wdKavqldrjr


Generic placeholder image
iqks,a ch,;a uy;d

m%Odk f,alï


Generic placeholder image
iqcdks wd¾'úfÊ;=x. uy;añh

wOHdmk wud;HxY f,alï


ksfõok 2022-02-24 - වාර්ෂික ගුරු මාරු මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීම - අන්තර් පළාත්/ජාතිල පාසල්
Èkfmd; 2021-01-08 - ලේකම්
2021-01-08 - ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
2021-01-08 - අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)
2021-01-08 - ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
2021-01-08 - සහකාර ලේකම්

wOHdmk" f;dr;=re ;dlaIK iy ixialD;sl lghq;= mqj;a


ixj¾Ok mqj;a
rxckS chfldä

m%Odk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

álsß fldínelvqj

.re wdKavqldr

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

rxckS chfldä

m%Odk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

relauŒ wdßhr;ak

wOHdmk f,alï

by, oekqula " yelshdjla iy hym;a wdl,am j,ska msß udkj iudchla" inr.uqj wOHdmk moaO;sfha b,lalhhs

Tn fjkqfjka fiajh lsÍu wmf.a j.lSuhs' ta i|yd wms lemù isákafkuq

Daily Visitors
1344

Monthly Visitors
94325

Yearly Visitors
147070

wmf.a oelau

To reach excellence in global society through competent citizens who share the Sri Lankan identity

wmf.a fufyjr

Afford fair and equitable education opportunities for the children of the province along with the knowledge of the information technology, lending the physical and human resources equally and guide to protect, nourish and respect the cultural heritage.