අටුළුගම සහ මෙනේරිපිටිය අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාවල ගාස්තු

Nov 22, 2021

අටුළුගම සහ මෙනේරිපිටිය අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාවල ගාස්තු

සබරගමුව පළාත් සභාව

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

.

• ආහාර වට්ටෝරු සඳහා මිල ගණන් – අටුළුගම සහ මෙනේරිපිටිය (අකුරු මත Click කරන්න)

• අනෙකුත් අයකිරීම් – මෙනේරිපිටිය (අකුරු මත Click කරන්න)

• අනෙකුත් අයකිරීම් – අටුළුගම (අකුරු මත Click කරන්න)

 


ලේකම්
අධ්‍යාපන,තොරතුරුතාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,

2021.05.19