ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි – 2021 සැප්තැම්බර්

Aug 19, 2021

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

සබරගමුව පළාත් සභාව

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්ත 36 ක් ඉටුකිරීම සදහා
මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

01.මෙම කර්මාන්ත ලේඛනය පහත සඳහන් සබැඳිය මගින් ලබාගත හැකිය.

02. මෙම ලංසු කැදවීම ජාතික තරගකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටිය යටතේ සිදුකරනු ලබන අතර සෑම කර්මාන්තයක්ම ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි.50 ට වඩා අඩු බැවින් රාජ්‍ය මූල්‍ය චක්‍රලේක අංක 04/2016 (ii) හා 04/2016(iii) අනුව ප්‍රාදේශීය ප්‍රමුඛතා හා අදාල CIDA ශ්‍රේණිගත ප්‍රමුඛතාවය හෝ සබරගමුව පළාත් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය පදනම් කරගනිමින් ලංසු කරුවන් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලැබේ. එමෙන්ම එම චක්‍රලේඛයට අදාලව පසුව නිකුත්කරන ලද රාජ්‍ය මූල්‍ය චක්‍රලේඛ 03/2020 හා 03/2020(i) යන චක්‍රලේඛයන්ද ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සදහා අදාල වේ.

03. ඉහත කර්මාන්තයන්ට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ලේඛන 2021.08.27 දින සිට 2021.09.16 දින දක්වා, සතියේ වැඩ කරන දින වල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා නොමිලේ පරික්ෂාකර බලා මෙම කාර්යාලයේ සංවර්ධන අංශයෙන් එහි සඳහන් පරිදි ගාස්තු ගෙවීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

04. සියලුම ලංසුකරුවන් එක් එක් ඉදිකිරීම් සදහා එම කර්මාන්ත ඉදිරියෙන් සදහන් ලංසු බැදුම්කර වටිනාකමට අදාලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් වාණිජ බැංකුවකින් 2021.09.17 දින සිට 2022.01.12 දින දක්වා වලංගුවන පරිදි ලේකම්,අධ්‍යාපන,තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.සබරගමුව පළාත් සභාව. නව නගරය,රත්නපුර නමින් අදාල කර්මාන්තය නමට ලබාගත් ලංසු බැදුම්කරයක් හෝ ලංසු සුරක්ෂණ මුදල ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත අදාළ මුදල් තැන්පත් කර ලබා ගත් රිසිට් පත ලංසුව සමග බැදුම්කරය ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලංසු බැදුම්කරය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මුදල් ගෙවා ලබාගන්නා රිසිට් පතෙහි හෝ ලංසු සුරක්ෂණයෙහි මුල් පිටපත අනිවාරයෙන්ම ඉදිරිපත්කළ යුතුය.

සම්පූර්ණ කරන ලද එම කර්මාන්තයන්ට අදාල ලංසු ලේඛන 2021.09.17 වන දින පෙ.ව.11.00 ට පෙර ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ පළමු මහළේ පිහිටි අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කාමරය ඉදිරිපස තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීම හෝ කළ යුතුය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. මිළ ගණන් බහාලන කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ කර්මාන්තයේ නම සඳහන් කළ යුතුය. සෑම ටෙන්ඩරයක් සඳහාම අනුපිටපතක් ,ඒ බව කවරයේ සඳහන් කරමින් වෙනම කවරයක බහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

05.ලංසු පත් විවෘත කිරීම ලංසුපත් භාරගැනීම අවසන් වූ වහාම සිදුකරනු ලබන අතර, ලංසු කරුට හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට එම අවස්ථාවට සහභාගී විය හැකිය.

06. මෙම ලංසු කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් කාර්යාල වේලාවන් තුලදි අවශ්‍ය විස්තර අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයෙන් දුරකතන අංක 045 -2222542, ෆැක්ස් 045-2228042 සහ ඊමේල් edusabaram@gmail.com මගින් ලබා ගත හැකි අතර සාර්ථක ලංසු කරුවන්ට ලංසු පිරිනැමීම ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචි වටිනාකමට සීමා කෙරෙනු ඇත. ටෙන්ඩර් පත් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් හෝ භාර ගැනීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති සතු වේ.

07.රට තුල පවතින COVID 19 රෝග ව්‍යාප්ති අවධානම හේතුවෙන් ලංසු විවෘතකිරීමට නියමිත දිනයේ සබරගමුව පළාත් සභා පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතව කාර්යාල කටයුතු සිදුකල නොහැකි ලෙස සංචරණසීමා පනවනු ලැබුවහොත් පමණක් ඉහත සදහන් ලංසු විවෘතකරනු ලබන දිනයේදී ලංසු විවෘතකිරීම සිදුනොකරනු ලබන අතර, නැවත මෙම ලංසු විවෘතකිරීම , සංචරණ සීමා ඉවත්කර නැවත රජයේ කාර්යාල විවෘතකරන දිනයේ පෙ.ව.11.00 දක්වා ලංසු භාරගැනීම අවසන්වූ වහාම සිදුකරනු ඇත.

08. සියළුම ලංසු 2021.12.16 දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.

.

• කර්මාන්ත ලේඛනය (PSDG) – (අකුරු මත click කරන්න)

 

සභාපති
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ලේකම්
අධ්‍යාපන,තොරතුරුතාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර

2021.08.20