සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ වන විදුහල් හා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමෙන්තුවට අයත් සියළුම ආයතන වල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වල වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2021(2022)

Aug 7, 2021

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

විදුහල් හා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමෙන්තුවට අයත් සියළුම ආයතන වල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වල වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා සියළුම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල/පාසල්/ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල සේවය කරනු ලබන පාසල් කාර්ය සහායක, කම්කරු (සනිපාරක්ෂක කටයුතු, පාසැල් කම්කරු, කා.සේ.සේවය නොවන කාර්යාල කම්කරු, උද්‍යාන කම්කරු), පාසල් මුරකරු, අරක්කැමි, පුස්තකාල සහායක, රසායනාගාර සේවක, රසායනාගාර සහායක යන සේවකයින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022.01.01දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

02. සබරගමුව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින 2021.07.27 දිනැතිව අනුමත කර ඇති අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ නව වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටියේ පිටපතක් ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා මේ සමඟ අමුණා එවමි. සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් පත්කරනු ලබන ස්ථාන මාරු මණ්ඩල මගින් මෙම ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.

03. වර්තමාන සේවා ස්ථානයේ වසර 05 කට වැඩි සේවා සේවා කාලයක් ඇති සේවකයින් සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත ස්ථාන මාරු කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් එක් එක් සේවා ස්ථානයක වසර 05 කට වැඩි සේවා කාලයක් සහිත සේවකයින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුවේ.එසේ ඉදිරිපත් නොකලහොත් ඕනෑම සේවා ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු කිරීමට කැමැත්ත ඇති සේ සලකා ක්‍රියා කරනු ලැබීමට සිදුවේ.වසර 02 ක සේවා කාලයක් සහිත සේවකයින් ස්ථාන මාරු අයදුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
04. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවිම් සඳහා අනධ්‍යයන සේවකයින් විසින් එවනු ලබන අයදුම්පත් පළමු පරිශිෂ්ටයේ ඇති ආකෘතිය ප්‍රකාරව පාසල්/ ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහිතව කලාප හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එක් අනධ්‍යයන සේවකයෙකු එක් අයදුම්පත්‍රයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා අයදුම් කිරීම, ස්ථාන මාරුවලට යටත් වන අනධ්‍යයන සේවකයන්ගේ වගකීම වන අතර එසේ අයදුම් නොකරන නියමිත සේවා කාලය සම්පූර්ණ කර ඇති අනධ්‍යයන සේවකයන් ස්ථාන මාරු මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි පුරප්පාඩු ඇතිවන ආයතනයක් වෙත ස්ථාන මාරු කරනු ලැබේ. මාරු වීම් අපේක්ෂා නොකරන්නේ වුවද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය අනුව ඊට යටත්වන සියලු සේවකයන්ගේ තොරතුරු 03 පරිශිෂ්ඨය අනුව ද, ස්ථාන මාරු අයදුම්කර ඇති සියළු සේවකයින්ගේ තොරතුරු 04 පරිශිෂ්ඨය අනුව ද සම්පූර්ණ කර විෂයභාර නිලධාරින් විසින් ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශ සහිතව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත නියමිත දිනට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.තවද එක් එක් තනතුරට අදාළව වෙන් වෙන් වශයෙන් අයදුම්පත් පරිශිෂ්ඨයේ ලේඛන ගත කර ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
මේ පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් 0452222542 දුරකථන අංකයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම්/පරිපාලන නිලධාරී විමසිය හැක.
05. මෙම ලිපිය ඔබ දෙපාර්තමේන්තුවේ/කාර්යාලයේ/පාසලේ/පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කරන අදාල සේවකයින්ගේ දැන ගැනීමට සැලැස්වීමට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින් වගබලා ගතයුතුය.එසේම 2021.08.05 දිනෙන් පසුව මෙම තනතුරුවලට අදාල වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නොවන අභ්‍යන්තර(කලාප) මාරුවිම් නොකල යුතු බව කාරුණිකව දන්වමි.
06. මෙම ලිපියේ 04 වන ඡේදය මගින් දක්වා ඇති පරිශිෂ්ඨය දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ප්‍රධානීන් ඔවුන්ගේ නිර්දේශ සහිතව 2021.09.10 දිනට හෝ ඊට පෙර මා වෙත යොමු කල යුතු අතර නියමිත දිනෙන් පසු ලැබෙන ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
07. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය අනුමත කර ගැනිම ප්‍රමාද විම හේතුවෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2021.07.27 දිනැතිව අනුමත කරන ලද ස්ථාන මාරු පරිපාටියේ සඳහන් කාල සටහන අනුව ස්ථාන මාරු සම්බන්ධව කටයුතු සිදු කිරිමට නොහැකිවී ඇති බැවින් මෙම වර්ෂයට පමණක් පහත පරිදි කාල සටහන සංශෝධනය කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.
කාර්යය දිනය
1 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩල පිහිටුවිම අගෝස්තු මස 05 වන දිනට පෙර
2 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීම අගෝස්තු මස 05 දිනට පෙර
3 සම්පූර්ණ කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්‍ර අදාල බලධරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම. සැප්තැම්බර් මස 10 වන දිනට පෙර
4 අදාල බලධරයා විසින් අයදුම්පත්‍ර ස්ථාන මාරු මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම සැප්තැම්බර් මස 15 වන දිනට පෙර
5 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩල නිර්දේශ අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත ලිඛිතව භාර දීම ඔක්තෝම්බර් මස 10 දිනට පෙර
6 යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ දැන්වීමක් නිකුත් කිරීම සහ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල පත් කිරීම ඔක්තෝම්බර් මස 11 දිනට පෙර
7 ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබඳ අභියාචනා සඳහා අභියාචන භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය ඔක්තෝම්බර් මස 29 දිනට පෙර
8 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල නිර්දේශ අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත ලබා දිය යුතු අවසාන නොවැම්බර් මස 12 දිනට පෙර
9 අවසාන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කිරිම දෙසැම්බර් මස 18 දිනට පෙර
10 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු බලාත්මක කිරීම ජනවාරි මස 01 වන දින

08. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය යටතේ සේවා අවශ්‍යතාවය හා සේවකයින්ගේ ඉල්ලීම මත කෙරෙන ස්ථාන මාරු නියෝග අනුව සේවකයින් නොපමාව නිදහස් කිරීමටත් ලබා දෙන අනුප්‍රාප්තිකයා සේවයේ යෙදවීමටත් කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වන අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඵලදායිව හා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබගේ පූර්ණ සහයෝගය අපේක්ෂා කරමි.

.

. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් පටිපාටිය (අකුරු මත click කරන්න)

.

එච්.ඩී.සිසිර,

ලේකම්,
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව

2021 – 08 – 07