උපාධිධාරීන්ට හා ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – 2020

Dec 20, 2020

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව

උපාධිධාරීන්ට හා ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය

 2020

උක්ත කරුණට අදාලව 2020 දෙසැම්බර් මස 4,5,7,8,9,10 හා 11 යන දිනවලදී පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිට සියළු සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්කරුවන් සඳහා ගුරු පත්වීම් ලිපි ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබන බව සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතුටින් දන්වා සිටී.

එහෙත් පවතින කොවිඩි 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් පත්වීම්ලාභීන් සියළු දෙනාම කැඳවා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට නොහැකි වීම පිළිබඳ අපගේ කණගාටුව පළකර සිටිමු. එබැවින් අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා ලද පත්වීම්ලාභීන් පිරිසකට 2020.12.28 වන සඳුදා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකේතාත්මකව පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය කර ඇත. සෙසු පත්වීම්ලාභීන්ගේ පත්වීම් ලිපි ලියාපදිංචි තැපෑල මාර්ගයෙන් නොපමාව ලැබීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත් මෙයින් දන්වා සිටිමු

ඒ අනුව පහත සඳහන් සබැඳිවලට අනුව, 2020.12.28 දිනට කැඳවා ඇති පත්වීම්ලාභීන් නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් නියමිත වේලාවට පැමිණ තමන්ට හිමි පත්වීම් ලිපිය ලබා ගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වමි..

 

• 2020.12.28 දින පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය සඳහා කැඳවා ඇති පත්වීම්ලාභීන් (අකුරු මත click කරන්න)

• ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පත්වීම් ලිපි යොමු කරනු ලබන පත්වීම්ලාභීන්(අකුරු මත click කරන්න)

 

ලේකම්,
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව

2020 – 12 – 20