2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ප්‍රාථමික විෂය සඳහා 2020.02.24 හා 25 යන දෙදින පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත 2020.03.03 වන දින ගුරු පත්වීම් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

Feb 28, 2020