2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ප්‍රාථමික විෂය සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනය

Feb 22, 2020

2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ප්‍රාථමික විෂය සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනය