නිවිතිගල සහ දෙහිඕවිට කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

Feb 12, 2020

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව    

නිවිතිගල සහ දෙහිඕවිට කලාපයේ  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති නිවිතිගල කලාපයේ හා 2020.06.10 වන දිනට පුරප්පාඩු වන දෙහිඕවිට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ඇති අයගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම් – :

  • අයදුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විය යුතුය. (I ශ්‍රේණියේ අයදුම්කරුවන් නොමැති වුවහොත් පමණක් II ශ්‍රේණිය ද සලකා බලන බැවින් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට ද මේ සඳහා අයදුම් කල හැකිය).

බඳවා ගන්නා ක්‍රමය -:

  • විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා ලකුණු ලබා දීම මගින් – ලකුණු ලබා දීමේ ආකෘතිය(අකුරු මත ක්ලික් කරන්න) .
  • අයදුම්කරුවන් විසින්  ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත තොරතුරු සහිතව නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත තම ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2020 පෙබරවාරි 26 දිනට පෙර ලේකම්, අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. ලිපි කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ “නිවිතිගල / දෙහිඕවිට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර” යනුවෙන් සඳහන් කල යුතුය.
  • ඉහත කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පුරප්පාඩු දෙක සඳහාම අයදුම් කරන අයදුම්කරුවෙකු නම් කලාප දෙක සඳහා අයදුම් පත් දෙකකින් යුතුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

ඒ.ඩබ්. රුක්මණී ආරියරත්න,
ලේකම්,
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර.

2020.02.12