2019 තරඟ විභාග ප්‍රතිඵල මත සබරගමුව පළාතේ පළාත් පාසල් සඳහා අළුතින් බඳවාගත් උපාධිධාරීන්/ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන් සඳහා ගුරු පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය

Jan 1, 2020