ර/ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තනතුර ( දෙමළ මාධ්‍ය ) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම / இ/கிருஷ்ணா மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் பதவிக்கான (தமிழ் மொழி) விண்ணப்பம் கோரல்.

Jun 4, 2019

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව

ර/ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති  තනතුර ( දෙමළ මාධ්‍ය ) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම්.

 

ඉහත තනතුර  සඳහා සුදුසුකම් ලත් සබරගමුව පළාතේ දැනට සේවයේ නියුතු , 2019.06.25. දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු  ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත්‍ර කැඳවනු ලැබේ.

02. අයදුම්කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත තොරතුරු සහිතව නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර දැනට සේවය කරන අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිතව 2019.06.25 දිනට පෙර ලේකම්, අධ්‍යාපන , තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය , සබරගමුව පළාත් සභාව , නවනගරය , රත්නපුර යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත්‍ර බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරෙහි , ඉල්ලුම් කරන විද්‍යාලයේ නම සහ  තනතුර සදහන් කල යුතුය.

03. අයදුම්පත්‍ර ලැබීමෙන් පසුව පැවැත්වෙන විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ලකුණු ලබාදීමෙන් අනතුරුව සුදුසු අය තෝරා පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ලකුණු ලබා දීම පිළිබඳ විස්තර moe.sg.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

 

මහින්ද එස් වීරසූරිය,
ලේකම්
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව

2019.05.23

கல்வி தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சு
சப்ரகமுவ மாகாண சபை

/கிருஷ்ணா மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் பதவிக்கான (தமிழ் மொழி) விண்ணப்பம் கோரல்.

 

மேற்படி பதவி குறித்து தகுதியுடைய சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் தற்போது சேவையில் உள்ள 2019.06.25 திகதிக்கு 57 வயதிற்கும் குறைவான இலங்கை அதிபர் சேவையில் உள்ள அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

 

02. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் சுய விபரங்களை சரியாக பூரணப்படுத்திய விண்ணப்பப்படிவத்தில் தற்போது சேவை புரியும் கல்வி வலயத்தின் கல்வி பணிப்பாளரின் உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் மாகாண கல்வி பணிப்பாளரின் உறுதிப்படுத்தலுடன் 2019.06.25 ஆம் திகதிக்கு முன் செயலாளர், கல்வி தகவல் தொழினுட்பம் மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சு,  சப்ரகமுவ மாகாண சபை, புதிய நகரம், இரத்தினபுரி என்ற முகவரிக்கு பதிவு தபாலில் அனுப்புதல் வேண்டும். விண்ணப்பப்படிவம் அனுப்பும் கடித உறையின் இடது பக்க மேல் மூலையில் விண்ணப்பிக்கும் பாடசாலையின் பெயர் மற்றும் பதவியை குறிப்பிடவும்.

03. விண்ணப்பப்படிவம் கிடைத்தவுடன் நடாத்தப்படும் முறையான நேர்முகப் பரீட்சையில் புள்ளிகள் பெற்று கொடுக்கப்படுவதோடு தகுதியானவரை தெரிவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புள்ளிகள் வழங்கப்படுவது சம்பந்தமான விபரங்களை www.moe.sg.gov.lk இணையத்தளத்தின் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

 

மஹிந்த எஸ் வீரசூரிய
செயலாளர்
கல்வி தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும்
கலாசார விவகார அமைச்சு
சப்ரகமுவ மாகாண சபை.                                                                                          2019.05.23