ඉදිරියේදී පුරප්පාඩු වීමට නියමිත විදුහල්පති තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Jun 3, 2019

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව 

  

ඉදිරියේදී පුරප්පාඩු වීමට නියමිත විදුහල්පති  තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම්.

 

ඉදිරියේදී පුරප්පාඩු වීමට නියමිත පහත සඳහන් විදුහල්වල විදුහල්පති තනතුරු  සඳහා සුදුසුකම් ලත් සබරගමුව පළාතේ දැනට සේවයේ නියුතු, 2019.05.20 දිනට වයස අවුරුදු 57 ට අඩු  ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත්‍ර කැඳවනු ලැබේ.

  i. ර/එරත්න මහා විද්යාලය
 ii. ර/බටුහේන මහා විද්යාලය
iii. ර/පාතකඩ බෞද්ධ විද්යාලය

02.   අයදුම්කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත තොරතුරු සහිතව නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර දැනට සේවය කරන අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිතව 2019.05.20 දිනට පෙර ලේකම්, අධ්‍යාපන , තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය , සබරගමුව පළාත් සභාව , නවනගරය , රත්නපුර යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත්‍ර බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරෙහි , ඉල්ලුම් කරන විද්‍යාලයේ නම සහ  තනතුර සදහන් කල යුතුය.

03.   අයදුම්පත්‍ර ලැබීමෙන් පසුව පැවැත්වෙන විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ලකුණු ලබාදීමෙන් අනතුරුව සුදුසු අය තෝරා පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ලකුණු ලබා දීම පිළිබඳ විස්තර moe.sg.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

 

මහින්ද එස් වීරසූරිය,
ලේකම්,
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව.

2019.04.24