ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

Mar 22, 2019

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව    

ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ඇති අයගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම් – :

  • අයදුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විය යුතුය. (I ශ්‍රේණියේ අයදුම්කරුවන් නොමැති වුවහොත් පමණක් II ශ්‍රේණිය ද සලකා බලන බැවින් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට ද මේ සඳහා අයදුම් කල හැකිය).

බඳවා ගන්නා ක්‍රමය -:

  • විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා ලකුණු ලබා දීම මගින් – ලකුණු ලබා දීමේ ආකෘතිය(අකුරු මත ක්ලික් කරන්න) .
  • තමා විසින්ම සහතික කරගත් ජීව වාර්තාව ද සහිතව සියලු විස්තර ඇතුළත්ව සකස් කරගත් අයදුම්පත් තම ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2019 අප්‍රේල් 12 දිනට පෙර ලේකම්, අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. ලිපිකවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ “ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර“ යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

 

මහින්ද එස්. වීරසූරිය,
ලේකම්,
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර.