උතුරු පළාතේ ගංවතුරින් අවතැන් වූ පාසල් දරුවන්ට හා ජනතාවට අධාර ලබා දීම.

Jan 10, 2019

අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව 

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් උතුරු  පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව ගංවතුරින් අවතැන් වූ පාසල් දරුවන්ට හා ජනතාවට අධාර ලබා දීම සඳහා සංවිධානය කරන ලද “ සබරගමුවෙන් – උතුරට  ” අධාර ලබා දීම යනුවෙන් ක්‍රියාත්මක  කළ  වැඩසටහන 2019.01.13 දින මුලතිව් පුදුකුඩුඉරිප්පු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදු කරන ලද අතර එදින සබරගමු පළාතේ කලාප කාර්යාල මගින් පාසල්වලින් එක්රුස් කරන ලද පාසල් උපකරණ හා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දෙන ලදී. මෙම උතුම් කාර්යය සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා මුලතිව් කලාප අධ්‍යපන කාර්යලය සහයෝගය දැක් වූ අතර එම කාර්යය සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කිරීම සඳහා  අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩලය, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලවල හා සබරගමු පළාතේ සියලුම පාසල්වල විදුහල්පතිවරු හා ගුරු සිසු  දායකත්වය හා සහයෝගය ලබා දෙන ලදී.