සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ වන විදුහල් හා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමෙන්තුවට අයත් සියළුම ආයතන වල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වල වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2021(2022)

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික...