2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ප්‍රාථමික විෂය සඳහා 2020.02.24 හා 25 යන දෙදින පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත 2020.03.03 වන දින ගුරු පත්වීම් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය (අකුරු මත...

2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ප්‍රාථමික විෂය සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන ගුරු පුරප්පාඩු ලේඛනය

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office 2019.03.31 දින පැවති තරඟ විභාගයේ...

2019.03.31 දින පවත්වන ලද තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද දෙවන ප්‍රමුඛතා ලේඛනය (ප්‍රාථමික විෂය සඳහා)

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office මෙම නාම ලේඛනය ශ්‍රී ලංකා විභාග...

නිවිතිගල සහ දෙහිඕවිට කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

Home About Us Vision and Mission Message of Hon. Minister Message of Hon. Secretary Publications Reports Downloads Statistics OL Statistics Projects ESDFP Project NSBS Project Gallery Contact Details Contact Us MOE Secretary Office අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික...